poniedziałek, 29 lipca 2019

Pierwszy Cykl (Formujący) | Numerologia

pierwszy cykl formujący, numerologia
Cykle życia "dzielą" naszą Drogę życia na trzy etapy, są jakby „porami roku”. Każdy Cykl, podsuwa nam określone lekcje do nauczenia i wskazuje, jak je przyswajać w sposób pozytywny. Wpływy naszych Cykli, nakładają się na naszą Drogę Życia, która nimi rządzi, nadając im określoną formę. Cykl formujący wskazuje na charakter rozwoju naszej osobowości. Trwa w naszym życiu od urodzenia do około 28 roku. Wskazuje na charakter naszego dzieciństwa i wczesnej młodości, a także kształtuje naszą osobowość. Tutaj doświadczamy najgłębszych przeżyć, wokół których gromadzą się nasze własne zahamowania i lęki. Zupełnie niewinni, czyści, nienaznaczeni jeszcze żadnymi uprzedzeniami – dosłownie „przesiąkamy” energią I Cyklu. Energię tego Cyklu obrazuje wibracja miesiąca naszych narodzin.Cykl 1 Formujący

To przede wszystkim okres rozwijania naszej indywidualności oraz dążenie do jak największej samodzielności, nie licząc przy tym na najbliższych. To czas na naukę niezależności oraz liczenie na samego siebie. W tych pierwszych latach należy określić swoją indywidualność, rozpoznać swoje mocne strony oraz swój potencjał, aby go następie rozwijać. Każdy z nas jest unikalny, wystarczy tę unikalność odkryć i pokazać światu to, co jest w nas niepowtarzalnego.

Należy nauczyć się opierać na potencjale i wierzyć we własne możliwości. Konieczne jest tu także zrozumienie, że poziom rozwoju zależy od as samych - od wysiłku, pracy i talentu.

To czas, w którym trzeba dostrzec również innych, tego, że pomimo swojej inności, każdy jest niezbędny. Warto tutaj pamiętać o tym, by nie starać się wykorzystywać oraz realizować swoich pragnień kosztem innych. Jeśli postępuje się zgodnie z tą zasadą, możliwe będzie odniesienie sukcesu, bogactwo i spełnienie wewnętrzne. Pojawią się sytuacje, które staną się okazją do wykazania się inicjatywą, możliwe będzie przewodzenie czy kierowanie innymi ludźmi.

negatywnie: to czas, w którym możliwe jest poczucie osamotnienia; to również okres, w którym należy przejąć inicjatywę, wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością; nie należy polegać na innych, a na samemu sobie

rodzice: powinni pozwolić na zbudowanie swojej niezależności, nawet jeśli popełnia błędy; powinni być dla niego wsparciem w samodzielnym pokonywaniu trudności i poznawaniu świata. W relacjach z dzieckiem należy unikać hierarchii.Cykl 2 Formujący

W tym okresie istotna jest umiejętność podjęcia się współpracy z innymi ludźmi, a także umiejętność wykorzystania przydarzających się okazji. To czas, w którym konieczny jest kompromis i cierpliwość. To również okres rozwoju wrażliwości, licznych przyjaźni, a także ogromnego znaczenia kobiet w życiu (może to być matka, siostra, babcia) lub też przeciwnie - braku np. matki. Cykl o wibracji 2 sprzyja powstawaniu relacji (zwłaszcza opartych na emocjach), zawieraniu związków małżeńskich.

W cyklu formującym o wibracji 2 należy położyć nacisk na funkcjonowanie w grupie, które byłoby oparte nie na podporządkowaniu się, ale na wspólnej realizacji określonego celu. Nie należy nikogo oceniać, a zaakceptować zastaną rzeczywistość.

Duża wrażliwość w tym okresie powoduje, że potrzebna jest opieka rodziców, ich pomoc w nauczeniu się samodzielności. Cykl 2 to również nauka funkcjonowania w związku, dlatego możliwe jest wczesne wstąpienie w związek małżeński.

negatywne: olbrzymie napięcie emocjonalne, niepewność. Podporządkowanie się innym, duszna atmosfera. Niewłaściwe relacje z matką, nadużywanie władzy przez kobietę (matkę, siostrę) w rodzinie.

rodzice: należy być wyrozumiałym wobec dziecka, jednak nie rozpieszczać go za bardzo; należy rozmawiać z nim, aby dowiedzieć się, jakie są jego potrzeby, zwłaszcza te emocjonalne; nie oceniać dziecka, ale akceptować, nawet jeśli nasze oczekiwania są odmienne od potrzeb dzieckaCykl 3 Formujący

To świetny czas na doskonalenie swojej osobowości i talentów. Dzieciństwo obfituje okoliczności, które sprzyjają rozwojowi osobowości przyjaznej, wesołej, towarzyskiej i komunikatywnej. Dziecko może tworzyć i wyrażać się poprzez rysunek, malarstwo oraz muzykę. Czas twórczy, pełen wrażeń i doświadczeń, okres beztroski, w którym zawiera się wiele nowych znajomości i przyjaźni.

Cykl o wibracji 3 wypełniony jest radością, zabawą i przyjazną atmosferą. Jednak w tym okresie należy nauczyć się gospodarować swoją energią, aby nie marnotrawić jej. Warto też nie spędzać całego czasu na zabawę, ale przeznaczyć sporą jego część na skupienie na nauce. Liczba 3 przynosi szczęśliwy okres w życiu.

negatywnie: istnieje możliwość nadmiernego rozproszenia się, a przez to nie kończenia podjętych zadań. W negatywnej wersji możliwa jest utrudniona komunikacja i ekspresja, nieumiejętność wyrażania siebie, swoich emocji; brak kreatywności i twórczości, chwiejność charakteru. Samotność i zamknięcie w sobie.

rodzice: powinni wspierać dziecko, jego zainteresowania, sprzyjać rozwojowi, zwłaszcza w zakresie plastyki czy muzyki. Dobrze by było, gdyby pokazali dziecku jak dysponować swoją energią, by jej nie rozpraszać, a także właściwie ukierunkować. Nie należy zanadto ingerować w psychikę dziecka, a pozwolić mu na twórcze wyrażanie siebie.

Cykl 4 Formujący

Czas, który naznaczony jest nauką dyscypliny, solidnej i sumiennej pracy, która będzie zmierzać w określonym kierunku. Jest to okres, który wymaga podjęcia wysiłku (np. nauki) oraz pracowitości, a bywa, że również wczesnego podjęcia pracy. Konieczny jest własny wysiłek, wytrwałość i solidność. Czas, w którym występują ograniczenia i niewiele jest sytuacji, które ułatwiają życie. W tym czasie należy skupić się na budowaniu swojej przyszłości. 

Jeśli włoży się w wykonywaną pracę wystarczająco dużo wysiłku, nastąpi rozwój oraz ogólna poprawa warunków. Sukces w tym czasie proporcjonalny jest do włożonego przez nas wysiłku.

Konieczne jest wytrwałe budowanie fundamentów i struktur swojego przyszłego świata, również tego materialnego. Należy włożyć wysiłek w to, aby nasze życie miało przybrane określone struktury, nie przez kogoś innego, ale przez nas samych.

Jako, że okres ten charakteryzuje się ograniczeniami, także takimi, które wynikają nie z okoliczności zewnętrznych, ale z nas samych, toteż nie należy zanadto demonstrować swojego uporu. Warto dbać o zdrowe relacje pomiędzy wszystkim członkami rodziny oraz z innymi ludźmi.

Jest to również czas odpowiedzialności i braku spontaniczności w swoich działaniach. Należy podjąć wysiłek i kreować swoją przyszłość.

negatywnie: trudności w wyrażaniu siebie, okoliczności, które temu nie sprzyjają. Duszna i ograniczająca atmosfera. Nadmierny autorytaryzm rodziców lub brak akceptacji dla podjętych przez dziecko decyzji. Trudności w sferze materialnej, brak środków finansowych. Konieczny jest własny wysiłek, solidna praca, czas i cierpliwość.

rodzice: powinni pomóc dziecku i odciążyć je w niektórych obowiązkach. Z drugiej strony powinni nauczyć dziecko szacunku do wytrwałej, ciężkiej i solidnej pracy. Wspomóc w odnalezieniu swojego talentu bądź powołania oraz podtrzymywać w wysiłku dążenia do spełnienia swoich marzeń oraz życia zgodnie z samym sobą.

Cykl 5 Formujący

Cykl o wibracji 5 charakteryzuje się dużą potrzebą ruchu, sportu oraz zabawy. To czas częstych zmian różnorodności oraz podróży. Może się zdarzyć, że rodzice lubią podróżować bądź często zmieniać miejsce pobytu. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy.

Dzieci mają w tym okresie duże pragnienie wolności, są otwarte na świat, a w wieku -nastu lat towarzyszy im potrzeba ucieczki, poznania wszystkiego i poszukania nowych doświadczeń i wrażeń. Bywa to czas niestabilny, gdyż dziecko samo nie wie czego chce.

Wraz z wieloma zmianami oraz zmieniającymi się okolicznościami, należy zwrócić uwagę na to, aby nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków, którym nie będziemy w stanie podołać, a ponadto należy zapewnić sobie minimum niezależności. Warto płynąć z nurtem, brać to, co przynosi życie, wyciągać w nioski z sytuacji, które się nam przydarzają.

Warto pamiętać o tym, by zapewniając sobie wolność, realizując potrzebę swobody, nie naruszać tej wolności u innych osób. Zwracać uwagę również na to, aby nie nadużywać własnych zmysłów.

negatywnie: burzliwy okres dojrzewania, dziecko dynamiczne i zmienne. Dorastaniu towarzyszą ekstremalne reakcje oraz trudności z wybraniem własnej ścieżki.

rodzice: powinni zapewnić dziecku możliwie jak najwięcej swobody, jednak otaczając je miłością i opieką. Dziecko może mieć pragnienia spróbowania w życiu najróżniejszych rzeczy, dlatego należy nauczyć je właściwego korzystania ze swojej wolności, zwłaszcza wyznaczyć jej granice. Dla dziecka, które urodziło się w cyklu formującym o wibracji 5 bardzo ważne jest, aby mieć poczucie wolności, zatem należy mu umożliwić realizowanie tej potrzeby, jednak należy robić to mądrze i rozciągnąć nad dzieckiem niewidzialny parasol ochronny.

Cykl 6 Formujący

W tym okresie ważna jest rodzina i poczucie bezpieczeństwa. To czas licznych ograniczeń i obowiązków. Wcześnie wpajana jest potrzeba odpowiedzialności, dyscypliny i służenia. Czasami dziecko może brać na siebie obowiązki, które je przerastają, jednak należy się z nich wywiązywać w miarę możliwości jak najlepiej. W tym cyklu przejawia się talent artystyczny, potrzeba obcowania ze sztuką i pięknem.

Dziecko silnie związane jest z rodziną, dlatego mocno przeżywa wszystkie zmiany w jej obrębie. Należy pracować nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb, nad zachowaniem harmonii w swoim życiu.

negatywnie: dusza i niesprzyjająca rozwojowi atmosfera w domu, surowe wychowanie. Niezdecydowanie, trudności w podjęciu decyzji.

rodzice: powinni nie przesadzać z rozkazami, nie podejmować za dziecko decyzji życiowych i ścieżki kariery zawodowej, nie porównywać z innymi dziećmi, a także nie tworzyć w dziecku pragnień, które nie są zgodne z jego rzeczywistymi potrzebami. Należy nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. 

Cykl 7 Formujący

To okres, w którym akcent położony jest na życie wewnętrzne, duchowe, rozwój własnej osobowości. Mogą pojawiać się niespodziewane sytuacje, nagłe zmieniające kierunek naszego życia. Każde nowe doświadczenie należy traktować jako sposób na zdobycie życiowego doświadczenia.

Charakteryzuje się dużą wrażliwością, potrzebą niezależności oraz zdobywania wiedzy. Osoby posiadające w swoim portrecie cykl o wibracji 7 są w pierwszych latach życia introwertyczne, marzycielskie, dyskretne, często dążą do samotności. Należy wystrzegać się celów wyraźnie materialistycznych, a rozwijać w sobie duchowość oraz szacunek do własnej i cudzej pracy.

Liczba 7 przynosi wyizolowanie ze świata zewnętrznego, a nacisk położony jest na życie wewnętrzne.

negatywnie: trudne dzieciństwo, które charakteryzuje się brakiem opieki (lub nadopiekuńczością) rodziców. Trudności z podjęciem decyzji co do dalszej drogi życiowej, wahania co do kierunku studiów. Wiele wątpliwości, pesymizmu, niezrozumienia.

rodzice: ze względu na to, że dziecko może być zamknięte, to należy pomóc mu wydostać się ze swojej skorupy, należy poszukać sposobu, w jaki mogłoby się wyrażać. Zapewnić dziecku opiekę i parasol ochronny, aby mogło swobodnie doświadczać i pokonywać trudności, zwłaszcza te wewnętrzne.

Cykl 8 Formujący

Nie ma zazwyczaj większych trudności w cyklu o wibracji 8. Charakteryzuje się on łatwym i dynamicznym rozwojem, chociaż czasami dla dziecka może okazać się ciężki (konieczność wysiłku i pracy). Dziecko jest praktyczne i konkretne, wie co i w jaki sposób chce osiągnąć. W tym cyklu niekiedy dziecko styka się z kwestią pieniędzy, podejmuje wcześnie pracę lub po prostu chce się sprawdzić w działaniu.

Dziecko ma w sobie wiele energii, którą warto właściwie ukierunkować np. w sporcie lub poprzez praktyczne działanie. Występuje tu przede wszystkim silna potrzeba konkretnej realizacji. To również cykl, w którym ważny jest ojciec, jako ideał albo poprzez problemy z nim związane, np. jego nieobecność. 

negatywnie: sytuacje, które wymagają walki, podejmowania trudnych decyzji i odwagi. Trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. Dziecko może mieć skłonność do popisywania się lub wpadnięcia w nieodpowiednie towarzystwo. 

rodzice: powinni nauczyć dziecko obchodzenia się z pieniędzmi, panowania nad sobą, swoimi reakcjami, tak, by ie krzywdzić innych ludzi. Rodzice powinni dawać dobry przykład dziecku w sprawach finansowych, nauczyć, że skąpstwo, ani rozrzutność nie popłacają.

Cykl 9 Formujący

Dziecko wrażliwe, emocjonalne, ciężko przystosowuje się do zmieniających się okoliczności. Liczba 9 jest wibracją końca i bilansu, zatem otwiera ona na świat, na innych ludzi, uwrażliwia na otoczenie. W tym okresie możliwe są podróże bądź zmiana miejsca zamieszkania. Czas ewolucji, rozwijania talentu artystycznego, bądź przyjęcia postawy twórczej.

Nadwrażliwość może przynieść zamknięcie się na świat zewnętrzny lub wręcz przeciwnie - otwarcie, co będzie czasem badania wolności i poszukiwania swojego miejsca w świecie. Liczba 9 przynosi miłość do ludzi i zwierząt oraz troskę o ich dobro.

negatywnie: nadwrażliwość, trudne doświadczenia. Porażki w życiu uczuciowym.

rodzice: należy otoczyć dziecko troską, miłością oraz opieką, pomóc znaleźć swoje miejsce. Pokazać dziecku, w jaki sposób postępować w zgodzie z sobą - dbając o innych ludzi, ale jednocześnie nie zapominając o sobie. Nauczyć je właściwego postępowania, uczciwości i wyrozumiałości.

Cykl 11 Formujący

Dziecko ma silnie rozwiniętą intuicję, dużo energii, ale jest też nerwowe. Może mieć jakiś talent, ciekawe pomysły. Napięte stosunki z matką, która może zawłaszczyć osobowość dziecka. Jeśli wśród bliskich dziecka pojawiają się osoby o silnym ego, to cykl formujący jest przeżywany na poziomie wibracji 2, a nie 11.

negatywnie: trudności z otoczeniem. Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu.

rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. Respektować jego dojrzałość, widzieć w nim osobę, która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę. Pielęgnować w dziecku niecodzienne doświadczenia. Jednym słowem, nie zburzyć wyobraźni dziecka, którą jest podłączone do Jedni. numerologia

5 komentarzy:

 1. Bardzo ciekawa lektura. Czy można liczyć na ciąg dalszy? Pozdr

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak, będzie, jak tylko znajdę trochę czasu ;)

   Usuń
  2. Witam :) Chialem się dowiedzieć czy już może szykuje się kolejny artykuł o kolejnych cyklach?

   Usuń
 2. A jak się ustala te cykle? Tj. kiedy się zmieniają i skąd wiadomo jaka cyfra wibruje? Dość niepokojące jest to zamieszanie z liczbami mistrzowskim (ja mam 11, tak jak tata).

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawy post. Czy jest szansa na kontynuowanie o kolejne cykle. Byłoby fajnie. Pozdr!

  OdpowiedzUsuń